สิทธิร้องทุกข์

22 ก.พ. 2561 13:02 น.

สิทธิพื้นฐานในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร โดย “บุคคลย่อมสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว” ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อบรรเทาเยี่ยวยา ความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมามาตรฐานเดียวกัน ขั้นตอนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 1.ประชาชนยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ 2.รับเรื่องราวร้องทุกข์และตรวจสอบเบื้องต้น 3.พิจารณา และแสวงหาข้อเท็จจริง 4.ดำเนินการเพื่อบรรเทาทุกข์ 5.แจ้งผลผู้ร้อง 6.ยุติเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 1.ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 2.คำร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อผู้ร้อง เพื่อความน่าเชื่อถือของเรื่องราวร้องทุกข์ 3.หากไม่สามารถทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือได้ในขณะนั้น อาจร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ แต่ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกคำร้องทุกข์ภายหลังโดยเร็ว 4.กรณีขาดเอกสารหลักฐานสำคัญและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ร้องทุกข์ให้จัดส่งเพิ่มเติมแล้ว หากไม่นำส่งเอกสารดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด จำเป็นต้องยุติเรื่องราวร้องทุกข์นั้น ช่องทางการขอรับบริการ 1.ยื่นด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ณ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 2.ทางโทรศัพท์ / สายด่วน 1111 กด 77 หรือทางหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี โทร. 042 – 249345 /042 – 249143 3.ทางไปรษณีย์ 4.ทางอินเตอร์เน็ต (Facebook) เฟสบุค (ยุติธรรม อุดรธานี)