สิทธิผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา

22 ก.พ. 2561 13:01 น.

ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญาของผู้อื่นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอรับค่าตอบแทนจากรัฐได้ในกรณีดังต่อไปนี้ • ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระทำอนาจาร • ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือตายจากการกระทำโดยประมาทของผู้อื่น • เด็ก คนชรา คนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้ง หลักในการปฏิบัติเมื่อตกเป็นผู้เสียหาย 1. แจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ ท้องที่ที่เกิดเหตุ 2. พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา กรณีตายให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบ มรณบัตร 3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 4. ยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระทำผิด สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหาย 1. กรณีทั่วไป - ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท - ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท - ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ อัตราวันละไม่เกิน 200 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 2. กรณีเสียชีวิต - ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท - ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท - ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 30,000 บาท - ค่าเสียหายอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30,000 บาท กรณีที่ขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐได้ ดังนี้ เมื่อถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลย โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้กระทำความผิด ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ติดต่อเจ้าพนักงานศาลที่อ่านคำพิพากษาเพื่อขอคัดสำเนาเอกสาร โดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ * สำเนาคำพิพากษาของศาลทุกศาลที่มีคำพิพากษา * สำเนาหมายขัง หมายจำคุก และหมายปล่อย * สำเนาใบแต่งทนายความ * หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 2. สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความกรณีที่ไม่ใช่ทนายขอแรง 3. รวบนวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 4. ยื่นคำขอรับเงินค่าทดแทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำ พิพากษาอันถึงที่สุด