สิทธิได้รับคำปรึกษาทางกฎหมาย

22 ก.พ. 2561 13:00 น.

จุดมุ่งหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม คือ สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนที่มุ่งถึงความสัมฤทธิ์ผลของความยุติธรรม แต่ด้วยสภาพปัญหาประชาชนส่วนมากไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้สิทธิที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรมและความยากจน จึงไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ขั้นตอนในการขอรับคำปรึกษากฎหมาย 1.ประชาชนขอรับบริการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 2.เจ้าหน้าที่งานบริการร่วมรับลงทะเบียน 3.ส่งต่อที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ 4.ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องต่อโดยให้ดำเนินการตามความเหมาะสมในการขอรับบริการ ดังนี้ 4.1 ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม 4.2 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 4.3 ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท