• สิทธิร้องทุกข์
    สิทธิร้องทุกข์

    สิทธิพื้นฐานในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรองรับสิทธิ...