ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 17/2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 17/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี